algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Definities

Artikel 1

Annulering
De schriftelijke mededeling van de klant aan Strandhólar, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt;

Consument
De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Strandhólar
Het hippisch bedrijf Strandhólar, gevestigd aan Houtendijk 20, 1871 GN Schoorl, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

FNRS
Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. De vereniging, die zich belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de bij haar aangesloten leden ten doel stellen. Deze leden zijn professioneel actief in de paardenbranche. De leden van de FNRS oefenen hun bedrijf uit conform de voorschriften en eisen die de FNRS aan haar leden stelt. Strandhólar is uitdrukkelijk geen lid van de FNRS.

Klant
Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Strandhólar een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst
Een overeenkomst gesloten tussen de klant en Strandhólar

Paard
Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

Reglement
Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

Reserveringswaarde
Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd: de totale omzetverwachting van de prestatie onder de overeenkomst; of in het geval dat in de overeenkomst een reeks van prestaties door Strandhólar is overeengekomen, de overeengekomen prijs voor de desbetreffende gereserveerde prestatie(s) onder de overeenkomst;
Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd: éénmaal het overeengekomen maandbedrag.

Toepasselijkheid

Artikel 2
1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Strandhólar naar voorbeeld van de door FNRS ten behoeve van haar leden opgestelde algemene voorwaarden. Strandhólar is geen lid van de FNRS. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Strandhólar in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, en maken integraal deel uit van deze overeenkomsten.
2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst tussen Strandhólar en een klant.
3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbod

Artikel 3
1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door Strandhólar schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
2. Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.
3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant en Strandhólar.
4. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.


Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Artikel 4
1. Een overeenkomst tussen Strandhólar en een klant komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door Strandhólar retour is ontvangen.
2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard voor bepaalde tijd is.
3. In afwijking van de door de FNRS opgestelde Algemene Voorwaarden kan een overeenkomst tussen Strandhólar en een klant ook mondeling tot stand komen.

Prijs en prijswijziging

Artikel 5
1. Strandhólar hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Strandhólar wenst te betrekken. De prijs wordt bij het
aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
2. Strandhólar heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd éénmaal per jaar de prijs te verhogen. In het geval van een overeenkomst tussen Strandhólar en een consument heeft Strandhólar dit recht slechts na ommekomst van een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Daarnaast is Strandhólar gerechtigd kostprijsverhogingen die bij Strandhólar in rekening worden gebracht en onvoorziene prijsstijgingen/kosten door te berekenen aan de klant. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
4. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling en waarborgsom

Artikel 6
1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Strandhólar aangegeven bankrekeningnummer.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Strandhólar kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij Strandhólar deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringwaarde. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor Strandhólar.
4. Strandhólar mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door Strandhólar onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Verzuim en incassokosten

Artikel 7
De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
1. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke Strandhólar heeft.
2. Alle redelijke proceskosten (inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die door Strandhólar worden gemaakt in een gerechtelijke procedure aangespannen door een klant tegen Strandhólar, dienen door de klant aan Strandhólar te worden vergoed.
3. Alle redelijke proceskosten(inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die door Strandhólar worden gemaakt in een gerechtelijke procedure aangespannen door Strandhólar tegen een klant ter verkrijging van voldoening in rechte, dienen door de klant aan Strandhólar te worden vergoed.
4. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Strandhólar en een klant, die geen consument is, geldt dat alle redelijke (buitengerechtelijke) kosten, die door Strandhólar worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, door de klant aan Strandhólar dienen te worden vergoed. Ten aanzien van geldvorderingen worden deze buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
5. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Strandhólar en een klant, die een consument is, geldt dat de (buitengerechtelijke) kosten, die door Strandhólar worden gemaakt ter verkrijging van voldoening van een verbintenis tot betaling van een geldsom buiten rechte, door de klant aan Strandhólar dienen te worden vergoed, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Strandhólar en een klant, die een consument is, geldt dat alle (buitengerechtelijke) kosten, die door Strandhólar worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een verbintenis anders dan tot betaling van een geldsom, door de klant aan Strandhólar dienen te worden vergoed.


Retentierechten

Artikel 8
1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Strandhólar heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is met de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, dan heeft Strandhólar het recht om namens en voor rekening en risico van de klant het paard van de klant tegen het hoogste bod te verkopen aan een derde, waarbij de koopsom wordt verrekend met de openstaande vordering(en) van Strandhólar op deze klant. Dienaangaande verleent de klant aan Strandhólar hiermee een onvoorwaardelijke volmacht tot verkoop van het paard van de klant aan een derde. Indien Strandhólar tot verkoop wenst over te gaan, dan zal Strandhólar drie Nederlandse handelaren in paarden verzoeken een schriftelijk een bod uit te brengen op het paard van de klant en is Strandhólar uit hoofde van de voornoemde volmacht gerechtigd om het hoogste bod namens de klant te aanvaarden en het paard namens de klant te leveren aan de partij, die het hoogste bod heeft uitgebracht. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
4. De door de klant verleende volmacht kan slechts door de klant worden herroepen, indien en voor zover handhaving van de volmacht in de gegeven omstandigheden voor de klant onredelijk bezwarend zou zijn. Herroeping van de volmacht dient te geschieden door toezending van een schriftelijke verklaring aan Strandhólar met daarbij aangehecht voldoende schriftelijke onderbouwing voor de stelling van de klant dat handhaving van de volmacht onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend zou zijn.
5. Strandhólar zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

Beëindiging overeenkomst

Artikel 9
1. Strandhólar kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:
- Strandhólar wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
- Strandhólar ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen;
- Strandhólar zijn bedrijf beëindigt;
- om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van Strandhólar kan worden gevergd.
2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan Strandhólar iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:
- de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan Strandhólar of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van Strandhólar, ernstig worden aangetast;
- de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Strandhólar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
- indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt.

Ontruiming

Artikel 10
Als de overeenkomst tussen Strandhólar en de klant is geëindigd, dient de klant het bedrijf van Strandhólar te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die hij bij de ontruiming heeft veroorzaakt.

Beëindiging en annulering door de klant

Artikel 11
1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen of een overeenkomst te ontbinden , tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna in lid 5 bepaalde bedragen te betalen. Iedere opzegging of ontbinding van een overeenkomst wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. De klant is niet bevoegd een reservering onder een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de in de leden 5 en 6 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
3. Een aanbod van de klant tot vergoeding van bepaalde in dit artikel genoemde bedragen wordt geacht te zijn aanvaard indien Strandhólar het aanbod niet onverwijld verwerpt.
4. In geval de klant niet verschijnt op een in de overeenkomst overeengekomen datum of in geval de klant op een andere manier een prestatie van Strandhólar onder de overeenkomst is misgelopen door zijn eigen schuld, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
5. Bedragen die Strandhólar met het oog op de overeenkomst ten tijde van de opzegging, ontbinding of annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Strandhólar te worden vergoed, tenzij Strandhólar onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
6. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op door Strandhólar ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
- bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan Strandhólar te betalen;
- bij annulering van meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Strandhólar te betalen;
- bij annulering van meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Strandhólar te betalen;
- bij annulering van meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Strandhólar te betalen;
- bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Strandhólar te betalen;
- bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de betreffende prestaties onder de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Strandhólar te betalen.

Annulering door Strandhólar

Artikel 12
1. Iedere reservering onder een overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Strandhólar aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Strandhólar het recht een reservering betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding aan de klant c.q. aan de klanten gehouden te zijn.
3. Strandhólar heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding aan de klant gehouden te zijn – een reservering onder een overeenkomst te annuleren of een gesloten overeenkomst met onmiddellijke werking op te zeggen, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat Strandhólar de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt Strandhólar van deze bevoegdheid gebruik nadat de ingangsdatum van de overeengekomen prestatie(s) is verstreken, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
4. Strandhólar is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Strandhólar alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
5. Wanneer lessen om wat voor een reden dan ook geen doorgang kunnen vinden door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van het onder de overeenkomst overeengekomen lesgeld niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de overeengekomen periode volgens de overeenkomst. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of de lessen doorgang vinden. In geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar wordt het paard van de klant tijdelijk in een quarantainebox geplaatst, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Gedragsregels en reglement

Artikel 13
1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door Strandhólar gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van Strandhólar.
2. Strandhólar zal bij het aangaan van een overeenkomst een kopie dit reglement aan de klant overhandigen.
3. Het is Strandhólar toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.


Aansprakelijkheid Strandhólar

Artikel 14
1. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is Strandhólar niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor diefstal, ongevallen of schade aan paarden of goederen van deze klant op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik door de klant van de door Strandhólar bij de uitvoering van de overeenkomst aangeboden paarden of goederen, tenzij de door de klant geleden schade het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Strandhólar dient te worden betracht, dan wel deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Strandhólar.
2. Strandhólar is nimmer gehouden jegens de klant (niet-consument) tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Strandhólar is ten opzichte van de klant (niet-consument) niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Strandhólar.
4. Strandhólar is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, die geen consument is, indien aantoonbaar is vastgesteld dat deze schade is ontstaan door handelingen van Strandhólar of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Strandhólar dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Strandhólar en diens ondergeschikten.
5. Strandhólar is niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor enige schade, die mocht zijn ontstaan door handelingen van ondergeschikten en hulppersonen (niet-ondergeschikten), welke door Strandhólar bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant zijn ingeschakeld.
6. Strandhólar is niet aansprakelijk jegens de klant, die geen consument is, voor enige schade, die mocht zijn ontstaan door handelingen van derden of als gevolg van een of meer goederen van derden, tenzij de door de klant geleden schade het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Strandhólar dient te worden betracht.
7. De aansprakelijkheid van Strandhólar jegens de klant, die geen consument is,voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Strandhólar zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Daarbij geldt bovendien dat, indien Strandhólar aansprakelijk is voor enigerlei schade, de aansprakelijkheid van Strandhólar jegens voornoemde klant beperkt is tot maximaal de reserveringswaarde althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de klant een ruiterpaspoort bezit, wordt dit bedrag verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.
8. De beperking van aansprakelijkheid van Strandhólar in de gevallen , zoals genoemd in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit overeenkomsten die worden gesloten met een klant die consument is.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 15
1. De klant is jegens Strandhólar aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
2. De klant dient al zijn eigendommen, waaronder begrepen zijn paard(en), welke op het bedrijf van Strandhólar verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Strandhólar verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.
De klant zal Strandhólar vrijwaren voor alle aansprakelijkheid voor schade, die bij een derde mocht zijn ontstaan direct of indirect als gevolg door een paard of een goed van de klant.

Accommodatie

Artikel 16
1. Strandhólar is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst terzake accommodatie – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
2. Strandhólar is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Strandhólar gerechtigd om een reservering van accommodatie door een klant onder een overeenkomst als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij Strandhólar heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Beëindiging en annulering). 4. Strandhólar is gerechtigd om andere accommodatie aan de klant aan te bieden, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien dit als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop de accommodatie betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien Strandhólar zich uitgaven bespaart door op basis van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing.
6. In het geval dat de klant de overeenkomst met Strandhólar op grond van het voorgaande lid 5 van dit artikel beëindigt, dan zal Strandhólar uit dien hoofde nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn jegens de klant.

Paarden

Artikel 17
1. Paarden worden alleen in overleg met Strandhólar geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met Strandhólar.
2. De klant zorgt ervoor (i) dat het originele paardenpaspoort (dus niet slechts kopie daarvan) te allen tijde bij het paard van de klant aanwezig is, (ii) dat het paard van de klant is voorzien van een chip (transponder) en (iii) dat het paard is geregistreerd in een daarvoor bestemde database, zulks overeenkomstig vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. Indien het paard van de klant om welke reden en voor welke duur dan ook bij Strandhólar wordt geplaatst, dan zal het originele paardenpaspoort van dit paard voorafgaand aan de plaatsing door of namens de klant aan Strandhólar worden overhandigd en door deze voor de klant worden gehouden gedurende de periode dat het paard bij Strandhólar is geplaatst. Bij de afgifte van het paardenpaspoort aan Strandhólar zal door Strandhólar een schriftelijke verklaring van ontvangst aan de klant worden afgegeven.
3. De klant vrijwaart Strandhólar voor alle schade (inclusief doch niet gelimiteerd tot kosten en boetes), die Strandhólar lijdt de als gevolg van niet-naleving door de klant van vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. De klant zal zich ervoor inspannen en alle benodigde handelingen verrichten om aan voornoemde wet- en regelgeving te voldoen en, indien er sprake zou zijn van een schending van deze wet- en regelgeving, om eventuele
daarmee gepaard gaande kosten en schade voor Strandhólar te beperken.
4. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van Strandhólar, kunnen er om gezondheidstechnische redenen door Strandhólar voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep (het van buiten naar binnen brengen van besmettelijke ziekten), dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van Strandhólar.

Dierenarts

Artikel 18
1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
2. In situaties van nood is Strandhólar zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Strandhólar bevoegd de hulp van de dierenarts van Strandhólar in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Strandhólar.
3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Strandhólar aan de klant doorberekend en dienovereenkomstig door de klant aan Strandhólar vergoed.

Trailers en overige (paarden- ) vervoersmiddelen

Artikel 19
1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald door en namens de klant in overleg met Strandhólar en op de plaats die Strandhólar daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Strandhólar.
2. Strandhólar heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van Strandhólar, een vergoeding aan de kant in rekening te brengen.
3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen die door of namens de klant op het bedrijfsterrein van Strandhólar zijn geplaatst en aldaar verblijven,
staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Klachten

Artikel 20
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Strandhólar binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.

Geldigheid algemene voorwaarden

Artikel 21
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Rechtskeuze en forum


Artikel 22
1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden beheersd door en zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen die ontstaan omtrent of naar aanleiding van overeenkomsten tussen Strandhólar en een klant en de uitvoering daarvan zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter in het Arrondissement Amsterdam met uitsluiting van iedere andere rechter.

Conflicten

Artikel 23
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.
2. In het geval dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de onderliggende overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.