Dekvoorwaarden

Dekvoorwaarden

1. Strandhólar accepteert alleen IJslandse merries die zijn ingeschreven in een door FEIF erkend stamboek. Een kopie van het afstammingsbewijs dient bij de aanmelding gevoegd te worden.

2. De ter dekking aangeboden merries dienen vrij te zijn van besmettelijke ziekten en uit een ziektenvrij bestand te komen. Wij raden aan de merrie niet met een Cortison-preparaat, tegen zomereczeem te behandelen. De merries dienen te zijn ingeent volgens de richtlijnen van FEIF (basisenting en jaarlijkse enting) en een tot uiterlijk twee weken voor het aanbieden te zijn ontwormd.

3. De merriehouder verplicht zich guste merries tijdens een hengstigheid te laten onderzoeken op baarmoederontsteking, C.E.M. en andere geslachtsziekten .
Ook wanneer de merrie onregelmatige cyclus vertoont. De monstername dient als volgt te geschieden: 1 x monster Fossa praeputialis clitoridis, 1 x monster Fossa glandis clitoridis, 1 x Cervixmonster. Het onderzoek dient op basis van PCR techniek te worden uitgevoerd. Als bewijs van de negatieve testresultaten dient een laboratoriumverslag te worden overlegd dat niet ouder is dan 30 dagen.

4. In geval van ziekten en/of verwondingen, waarbij dierenartsenbehandeling noodzakelijk is, wordt door Strandhólar naar eigen goeddunken, op kosten en in opdracht van de merriebezitter, de dierenarts geraadpleegd. Ditzelfde geldt eveneens voor noodzakelijke werkzaamheden door een hoefsmid.

5. Er wordt door Strandhólar zorg gedragen voor een zo goed mogelijke onderbrenging en verzorging van de merrie. Strandhólar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele dood, beschadiging, of waardevermindering van de merrie en/of het daarbij behorende veulen door het inbrengen van de merrie in de kudde met de hengst, door het dekken zelf of ongeacht welke oorzaak. De aansprakelijkheid t.a.v. Strandhólar, beperkt zich alleen tot schade als gevolg van grote nalatigheid. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor de door zijn merrie aangerichte schade is de merriehouder aansprakelijk. Deze is ervoor verantwoordelijk dat hij als dierenbezitter voldoende voor dergelijke risico’s verzekerd is.

6. Brengen van de merries
Niet van toepassing.

7. Dekgeld
Het bedrag dat aan dekgeld in rekening wordt gebracht is vermeld bij de hengsteninformatie. Indien uit een schriftelijke verklaring van een dieranarts blijkt dat de merrie voor 01 oktober van het jaar van dekking gust is gebleken ontvangt de merrie-houder 50% van het betaalde dekgeld retour.

8. Bijkomende kosten
Het weidegeld bedraagt € 5,- per dag per merrie en €2,- per dag per veulen aan de voet.Alle door Strandhólar gemaakte kosten worden aan de merrie-houder doorberekend.

9. Drachtigheidsonderzoek
Alle merries dienen door de merrie-houder te worden laten
onderzocht op drachtigheid. Indien de merrie niet dragend is kan deze opnieuw ter dekking worden aangeboden.

10. De betaling van de totale kosten dient bij het afhalen van de merrie te geschieden of vooraf door overmaking op bankrekeningnummer NL18RABO0358542480 t.n.v. S. Marinusson te Schoorl o.v.v. naam hengst/naam merrie.

11. Strandhólar behoudt zich het recht voor de aangeboden dekhengst terug te trekken uit de dekdienst als gevolg van medische of juridische problemen.

12. Gerechts- en standplaats is de woonplaats van de hengstenhouder.